PKN
Hervormd Ameland
 
Gemeenteavonden Gemeenteavonden

gemeenteavond HGA donderdag 18 april 2024 – 20:00 uur – De Plaats

Aanwezig: 28 personen,
bericht van verhindering werd ontvangen van 5 personen

Welkom:
Om 19:31 uur verwelkomt voorzitter Arnold de aanwezigen, en laat de agenda ongewijzigd vaststellen.

Opening:
Arnold leest een gebed om ontferming van ds. Rianne Veenstra.

Diaconie:
Bestuursverslag, jaarrekening 2023 en balans per 31-12-2023
Bestuursverslag Diaconie:
Door ziekte van voorzitter Wim van Hijum leest Sonja Ridder, die toegevoegd diaken is, het door Wim opgestelde bestuursverslag voor:
"De diaconie heeft zich beraden op de toekomst van de Hervormde Gemeente Ameland. Wat mij opvalt is dat onze gemeente zienderogen verkleint, dat wil zeggen dat het aantal kandidaten voor een functie in het kerkbestuur sterk afneemt.
Met betrekking tot het financiële gebeuren van de diaconie hebben wij van de Provincie Fryslân een flink bedrag mogen ontvangen. Dit gaan wij investeren in de toekomst van de gemeente. Hierdoor zal de hulp aan zwakkeren niet hoeven te verminderen.
Wij zijn als diaconie ervan overtuigd dat wij naast onze taak in de samenleving ook een taak hebben voor de gemeente van onze kerk: dit zal zich uiten in steun aan de predikantsplaats en steun aan het werk van de HGA in De Plaats, een plek waar ieder mens zich thuis kan voelen.
Dit wat betreft de financiële kant van de zaak.
Wij van de diaconie hebben versterking gekregen in de vorm van diakenen Janke de Boer-Kuipers, die 16 juni 2024 zal worden bevestigd en tijdelijk van Willem de Boer uit Dokkum, die toegevoegd diaken is. Wij zijn hier heel content mee.
Voor het project “Prettige Vakantie” met de caravan in Buren ontvingen de vrijwilligers een kleine vergoeding in 2023.
De diaconie ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal zich blijven inzetten voor de goede zaak. Wij vertrouwen op medewerking uit onze gemeente en denken ook aan de samenwerking van alle kerken die zich bewust zijn van het werk voor Christus’ gemeente."

Jaarcijfers en Balans Diaconie 2023:
Administrateur Sjouke Winia behandelt de jaarcijfers 2023 van de diaconie met de aanwezigen. Eerst de exploitatierekening en daarna de balans. Het fraaie positieve resultaat wordt in zijn geheel veroorzaakt door de vergoeding van de provincie voor de waardevermindering van gronden die van bestemming weidegrond zijn overgegaan naar bestemming natuur.
Er zijn geen vragen over de jaarcijfers 2023 en de balans van de diaconie.


Kerkrentmeesters:
Bestuurs-verslag College van Kerkrentmeesters 2023:

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Dieke Frantzen – Boeve leest het bestuurs-verslag 2023 van het CvK voor.
"Bestuursverslag van het College van Kerkrentmeesters bij het financieel jaarverslag 2023.
Net als de afgelopen jaren stonden de werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters in 2023 in het kader van het op orde brengen van de financiën van de Hervormde Gemeente Ameland. En door het afscheid van onze predikant Sybrand Alblas dit jaar en de diepgewortelde wens van de gemeente om een full time predikant te beroepen werd met man en macht gewerkt aan het verkrijgen van de solvabiliteitsverklaring van het CCBB.
Verkoop kerk Nes.
Na het voldoen aan alle formaliteiten werd in februari besloten de kerk in Nes via een biedingsprocedure in de verkoop te brengen. Na zes weken bleek de Stichting Amelander Musea (STAM) de hoogste bieder en konden we met een gerust hart aan de overdracht beginnen. De STAM wil in de kerk naast een winkeltje een expositie realiseren over het kerkelijk leven op Ameland. We zijn in overleg over het exposeren van het Avondmaal zilver van Nes uit 1703. De overdracht heeft op 21 juni 2023 plaatsgevonden.
Beleidsplan 2024-2028
Gelukkig waren we zonder de wetenschap van het vertrek van de predikant als kerkenraad in het voorjaar 2023 al begonnen met brainstormsessie over een nieuw beleidsplan. Ook het CCBB had ons gewezen op de noodzaak hiervan. We konden tijdig een tussenversie aan het CCBB overhandigen met de vermelding dat de definitieve versie ook nog in 2023 te verwachten was.
De Plaats.
De leden van de kerkenraad spraken uitgebreid over de Plaats. Nu de pioniersplek zes jaar bestond moest er een besluit genomen worden over voortzetting, over de betrokkenheid van de HGA en de financiële bijdrage hieraan.
De kerkenraad was ervan overtuigd dat de Plaats en met name de activiteiten, die daar plaats vinden niet meer weg te denken zijn uit ons kerkelijk leven. Wel was de mening dat de naam pionieren vervangen moet worden, je kunt niet blijven pionieren.
Ook was er behoefte om een meer zakelijke verhouding te organiseren met het stichtingsbestuur van de Plaats. Na het beschrijven van de activiteiten die in de Plaats plaatsvinden kwamen we tot de conclusie dat er een onderscheid te maken is tussen diaconale en pastorale activiteiten.
De kerkenraad besloot verantwoordelijk te willen zijn voor deze activiteiten en voor het gebruik van de ruimte, de inzet van de beheerder en de koffie en thee in de Plaats te betalen. Ook werden afspraken gemaakt om daardoor de subsidie en doorgeleiding van huur te vervangen. De colleges van de Diaconie en de Kerkrentmeesters maakten afspraken om samen de schouders onder de financiering van deze activiteiten te zetten.
Ook de noodzaak van het bestaan van een stichting voor de Plaats werd gesproken.  Het positieve antwoord op deze vraag ligt vooral in dat de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen niet mogelijk is voor een kerkgenootschap en wel voor deze stichting.  Voor het voortbestaan van de Plaats is subsidie onontbeerlijk.
Vacaturetijd en beroepingswerk
Om te voorzien in de pastorale zorg tijdens de vacaturetijd werd de predikant van onze zustergemeente gevraagd om 0,1 FTE te besteden aan het bieden van zorg bij overlijden en begraven. De preekbeurten worden ingevuld door predikanten, die bereid zijn om voor te gaan in ruil voor een weekendverblijf op het eiland.
Onze ouderling Frits Hartmann werd bereid gevonden een aantal activiteiten in de Plaats te begeleiden en zo nodig pastorale zorg te verlenen. Hij ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 
Het Stichtingsbestuur van de Plaats vroeg om ondersteuning door een predikant (6 uur per week). Het College van Kerkrentmeesters stemden in en Otto Grevink was bereid deze rol in vacaturetijd te vervullen.
Na een mondelinge toelichting aan het CCBB en Classispredikant werden de benodigde papieren voor de goedkeuring voor het beroepingswerk ingestuurd. Tot ieders grote vreugde werd de benodigde solvabiliteitsverklaring afgegeven en kregen we toestemming om een predikant te beroepen voor 1 FTE.
De gemeente werd gehoord en de beroepingscommissie werd samengesteld en is inmiddels aan de werving begonnen.
Onderhoud gebouwen.
Uit het inspectierapport bleek dat de buitenkant van de Magnuskerk dringend geschilderd moest worden en 5 ramen voorzien moesten worden van voorzetramen. Na het opvragen van verschillende offertes konden we de opdracht verstrekken deze werkzaamheden te laten uitvoeren, waardoor we binnen de subsidievoorwaarden bleven en een groot gedeelte gesubsidieerd krijgen. We zijn blij met het inmiddels professioneel uitgevoerde werk.
Verkoop kerk Ballum en de pastorie.
Na alle vereiste goedkeuringen en procedures heeft de kerkenraad het College van Kerkrentmeesters de opdracht gegeven de kerk in Ballum te verkopen en na vertrek van de predikant ook de pastorie. Eerder dan gedacht kwam deze gecombineerde verkoop op ons pad door het vertrek van Sybrand.
We zijn in overleg met een initiatiefgroep uit Ballum die plannen maakt voor een gebruik van de kerk en de pastorie voor de inwoners van Ballum. Het College van KRM juicht deze ontwikkeling toe en geeft hun voorrang in het verkoopproces. Uiterlijk 1 juli 2024 verwachten we uitsluitsel te kunnen geven.
Beleggingsstatuut
Het beleggingsstatuut werd gemaakt, besproken, vastgesteld en verzonden aan het CCBB
Onderhoud bermen en andere niet voor gebruik bestemde gronden.
Met de Stichting Roosdunen werden overeenkomsten gesloten over overdracht van bermen en andere stukken grond in ons bezit, die niet voor recreatieve doeleinden zijn bestemd. Hierdoor zijn wij ontslagen van de onderhoudsplicht. De kosten van overdracht zijn voor rekening van de Stichting Roosdunen.
Ook eerder gemaakte afspraken over overdracht van bermgronden tussen de Gemeente Ameland, de HGA en de Stichting Roosdunen passeerden bij de notaris.
Fenneweg 51 Hollum
De mogelijke verjaring van onze grond aan de Fenneweg is gestuit. Onze makelaar is gevraagd in contact te treden met de eigenaar van de naast gelegen recreatiewoning over mogelijke aankoop van de grond.
Jaarrekening 2023
De jaarrekening laat een positief resultaat zien wat met name wordt veroorzaakt door verkoop van de kerk Nes, de uitkering van de aangevraagde energiebelasting en herwaarderingen. We zien onze pogingen de kosten te reduceren en de inkomsten te verhogen beloond.
We zijn blij met de inzet van onze ouderling kerkvoogden. Frits Hartmann was bereid om tijdelijk te worden toegevoegd aan het College en na het verstrijken van de verplichte pauzetijd was Piet Faber bereid opnieuw bevestigd te worden als ouderling kerkvoogd met aandachtsgebied onderhoud onroerende zaken. Ook Gerbrand Bruin was bereid om samen met Piet dit aandachtsgebied onder zijn hoede te nemen als ouderling kerkvoogd. Het College is weer op volle sterkte!
We danken eenieder die in 2023 een bijdrage heeft geleverd aan onze werkzaamheden.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Dieke Frantzen"

Vragen naar aanleiding van het bestuursverslag:
Iemand vraagt wie het predikantswerk in De Plaats doet tijdens de vacante periode. Dieke antwoordt dat dat wordt gedaan door ds. Otto Grevink.
Iemand vraagt waar de nieuwe predikant komt te wonen. Dieke antwoordt dat de kerkenraad zoekende is naar een geschikte woonplaats. De voormalige woonplaats, de pastorie, zal niet worden verkocht zolang er geen nieuwe woonplaats in het vooruitzicht is.
Iemand merkt op dat Otto Grevink niet op Ameland is en vraagt zich af hoe hij het werk kan doen. Dieke antwoordt dat er een vast team is in De Plaats bestaande uit Engbert, Eeke en Frits en dat er verder veel vrijwilligers zijn. Otto werkt op afstand. Hij is actief op facebook, heeft het beleidsplan geschreven, zorgt voor de folder, en houdt zich bezig met de themaweekenden.

Jaarrekening 2023 en Balans College van Kerkrentmeesters
Administrateur Sjouke Winia behandelt de jaarcijfers 2023 van de kerkrentmeesters met de aanwezigen. Eerst de exploitatierekening en daarna de balans.
Sjouke wijst erop dat het overzicht in Excel wordt gepresenteerd aan de gemeente, terwijl het in het speciale programma FRIS naar het CCBB gaat. Uiteraard zijn de cijfers gelijk.
Het meest opvallend op de exploitatierekening zijn de opbrengst van het kerkgebouw in Nes en de teruggave van de energiebelasting die beide éénmalig zijn. De inkomsten uit levend geld zijn nog stabiel en in 2023 iets toegenomen.
Er zijn geen vragen over de jaarcijfers en de balans van de kerkrentmeester over 2023.

Nieuwe manier van inkopen diensten tussen de HGA en Stichting De Plaats door Dieke Frantzen-Boeve:
De eerste zes jaar van het functioneren van pioniersplek De Plaats zijn om. De steun van de PKN is vervallen per einde 2023. De giften van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie komen te vervallen per einde 2023.
Er is een nieuw systeem opgezet. De HGA maakt voor ongeveer 15 uur per week gebruik van gebouw De Plaats inclusief accommodatie, faciliteiten en water, koffie, thee. Aan deze HGA-gelabelde activiteiten is een uurtarief toegerekend. Per kwartaal brengt De Plaats de uren via een overzicht in rekening. Zowel de woning als de ontmoetingsplek betalen “gewoon” huur aan de HGA. Binnen de activiteiten die namens de HGA worden georganiseerd vindt een verdeling plaats naar pastoraal werk en diaconaal werk. De diaconie levert daarvoor een bijdragen aan de exploitatie.  


Het beroepingswerk door voorzitter Albert van Seggeren van de beroepingscommissie:
Albert begint met te zeggen dat de beroepingscommissie een goed team vormt dat er heel positief in staat. Op 6 januari is een cursus gevolgd met een uitgebreid cursusboek, die als zeer nuttig is ervaren. De commissie heeft zich in het begin gebogen over de vraag: “hoe willen we onze gemeenschap “verkopen”?” Begonnen werd met het bestuderen van de door de kerkenraad gemaakte profielen. Die zijn aangevuld en genuanceerd en zijn daarna goedgekeurd door de kerkenraad. Vervolgens zijn de profielen gestuurd aan het mobiliteitsbureau van de PKN. De PKN heeft een databank en zoekt daarbij passende profielen van predikanten. Aan die mensen heeft de beroepingscommissie uitnodigingen gestuurd om te reageren op de vacature. Verder is een wervingscampagne opgezet. Dit heeft geresulteerd in advertenties op de PKN-vacaturesite. Men hanteert een uniforme lay-out. Intussen wordt deze pagina getoond op het scherm. Ook is geadverteerd op Reliwerk.nl. Daar is ruimte voor een plaatje, uiteraard is dat een afbeelding van de vuurtoren geworden. De advertentie had in 4 werkdagen 1500-2000 hits. Dat is nog nooit gebeurd bij Reliwerk. (Tot nu toe 4000 hits). Ook op social media is geadverteerd. Uiteindelijk komt via de advertenties iedereen terecht op de website van de HGA met een button op de thuus-pagina en een doorklik naar de bladzijde met het onderwerp. Er zijn veel links toegevoegd met overige informatie, zodat een goed beeld ontstaat van de eilander leefomgeving. Deze beelden worden intussen getoond op het scherm.
Mensen konden tot en met 15 april reageren via
info@hervormdameland.nl Helaas werd ontdekt dat vanaf 20 maart tot 14 april de doorstuurservice een storing heeft gehad. De techniek is intussen veranderd. Een lijst van oude mails is opgevraagd. Voor zover de beroepingscommissie kan nagaan zijn er geen sollicitatiemails gemist. Niettemin heeft de commissie besloten de reactietermijn te verlengen tot 1 mei 2024.
Iemand vraagt naar mensen op de getoonde foto van de beroepingscommissie. Zo blijken na uitleg toch alle mensen van de beroepingscommissie bekend te zijn.


Verkoop kerkgebouw en pastorie Ballum:
Dieke Frantzen vertelt dat de HGA, Stichting Roosdunen, Dorpsbelang Ballum, commissie buurthuis Ballum en de Gemeente Ameland sinds enige tijd samen om tafel zitten met de intentie om het kerkgebouw in de toekomst voor Ballum te laten functioneren als dorpshuis.
De kerkrentmeesters hebben niet als in Nes gekozen voor een biedingsprocedure maar voeren in Ballum gesprekken met één potentiële koper, namelijk Stichting Roosdunen.
In Ballum is een bewonersavond gehouden, waar 60 belangstellenden waren. Er is onder meer gesproken over mogelijke subsidies voor gebouwen en activiteiten. Uiterlijk 1 juli moeten partijen naar elkaar uitspreken of de transactie kan doorgaan of niet.


De bemensing van de kerkenraad:
Janke de Boer-Kuipers en Hanneke Ruijgh-Wansink voeren het woord. Janke vertelt dat tijdens een pastoraal bezoekje toevallig de bemensing van de kerkenraad ter sprake kwam. Janke schrok van het feit dat er momenteel iemand uit Dokkum als toegevoegd diaken tijdelijk het team van de kerkenraad versterkt. “Dat moet toch niet nodig zijn” dacht ze bij zichzelf. Janke, die in het verleden voorzitter is geweest van de diaconie, voelde zich geroepen om opnieuw de diaconie te komen versterken. Vanaf dat moment is zij stage gaan lopen bij de diaconie en op 16 juni zal zij worden bevestigd als ambtsdrager. Zij heeft al enkele vergaderingen meegemaakt en ervaren dat de kerkenraad een fijn team is dat de zaken goed op de rit heeft.
Hanneke vertelt dat op 16 juni ds. Marjolijn de Waal bereid is het afscheid en de (her)bevestiging van ambtsdragers te doen. Frits Hartmann zal worden herbevestigd voor zijn derde termijn als ouderling, Janke de Boer zal worden bevestigd als diaken en Hanneke zal na twee termijnen aftreden. Zij is bereid na een periode van een jaar opnieuw toe te treden tot de kerkenraad.
Hanneke vertelt dat de kerkenraad zorgen heeft over de gezondheidssituatie bij diaken Wim van Hijum thuis, zowel voor zijn vrouw Hennie als voor hemzelf. Sonja Ridder is als ouderling tijdelijk toegevoegd diaken en sinds 2024 is Willem de Boer uit Dokkum uit het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering tijdelijk toegevoegd diaken. Hij is op afstand beschikbaar en online betrokken.
In de vacante periode is het moeilijk op pastoraal gebied alle zorg te verlenen die wenselijk is. De ouderlingen zijn blij wanneer zij bericht krijgen over mensen die pastorale steun kunnen gebruiken. Samen met de wijkmedewerkers proberen de ouderlingen passende aandacht te geven waar dat nodig is.


Rondvraag:
De kerkenraad heeft gevraagd om vragen voor de rondvraag zo mogelijk van tevoren via de mail te stellen. Iemand heeft drie vragen gesteld en die zijn met andere berichten in de storing terecht gekomen. Zij heeft de vragen opnieuw verstuurd, waarvoor dank.
Vraag over lectoren: momenteel wordt er hapsnap gebruik gemaakt van lectoren. Eerder was er een afspraak met de lectoren dat er in de vacante periode gebruik zou worden gemaakt van lectoren in gevallen waar een oud-predikant gastpredikant is. Kan er weer een rooster worden opgezet?
Antwoord: Dukke antwoordt dat die afspraak inderdaad is gemaakt in de vacante periode voordat Sijbrand kwam. In de tijd van Sijbrand was er een rooster voor lectorlezingen. Met corona is de taak om lectoren te zoeken neergelegd bij predikanten Afke en Sijbrand. Omdat de FDG de traditie niet kent om met lectoren te werken nam het aantal lezingen af. Na corona zijn alle diensten gezamenlijke diensten geworden, er is nog niet weer een afspraak gemaakt over het inzetten van lectoren. Voor wat betreft de ouderlingen is het akkoord om voorlopig lectoren te vragen bij diensten van oud-predikanten. Wanneer er in de toekomst weer een predikant is bij de HGA gaan HGA en FDG samen kijken hoe en hoe vaak lectoren een taak kunnen krijgen in de gezamenlijke diensten.
Vraag over het instellen van een adviesgroep uit beide gemeentes uit de groep 30 tot 50-jarigen. De vraag aan die groep is: zien zij toekomst voor de protestantse gemeentes en zo ja, hoe dan?
Antwoord: Hanneke antwoordt dat dit voor wat betreft de ouderlingen akkoord is. Wel geven de ouderlingen er de voorkeur aan dit ook te laten wachten totdat er een nieuwe predikant is. Deze vraag gaat mee naar het gezamenlijk overleg tussen FDG en HGA over ca. 6 weken.
Albert van Seggeren wijst in dit verband op een artikel in de Leeuwarder Courant over Kollum waar twee diensten tegelijk worden gehouden: één op de traditionele manier en één op een nieuwe manier. De belangstelling is in beide gevallen goed.
Vraag over foto van Sijbrand in de consistorie
Antwoord: Hanneke antwoordt dat er een foto beschikbaar is. Er is echter weinig ruimte meer over op de wand, waardoor de foto vaak achter de kast zou verdwijnen. Een herschikking van alle foto’s op de wand of een totaal andere opstelling zou mogelijk beter zijn. Hanneke vindt dit bij uitstek een vraagstuk voor de kerkrentmeesters die zich bezighouden met de gebouwen: Gerbrand en Piet. Wordt vervolgd.


Vervolg rondvraag:
Een gemeentelid spreek haar grote waardering uit voor wat er gedaan ís. Er volgt applaus.

Stille discussie:
Namens de kerkenraad vraagt Dukke de aanwezigen tijdens de nazit de bladen in te vullen over de diensten tijdens de paascyclus. De kerkenraad wil graag weten hoe de gemeenteleden de door de kerkenraden veranderde cyclus hebben ervaren.

Sluiting:
Om 21:30 uur sluit voorzitter Arnold de vergadering en laat zingen lied 415: “Zegen ons Algoede”

Informeel samenzijn:
“Onder het genot van” wordt nog een poos nagepraat, terwijl de bladen van tafel naar tafel gaan en er antwoorden bij de vragen worden geschreven.


gemeenteavond HGA donderdag 30 november 2023 – 20:30 uur – De Plaats

Aanwezig:         15 personen, bericht van verhindering werd ontvangen van 8 personen
Onderwerp:       begrotingen diaconie en kerkrentmeesters 2024


Opening:
Om 19:31 uur heet voorzitter Arnold Brouwer alle aanwezigen welkom en leest hij een tekst voor van ds. Troost “zoals de zwanen zwemmen”.
Begroting kerkrentmeesters 2024:
Administrateur Sjouke Winia vertelt dat de begroting 2024 van de kerkrentmeesters en die van de diaconie niet veel afwijken van de in oktober ingediende MeerJarenRaming die is aangeleverd bij het CCBB en BMCV in het kader van het vragen om een solvabiliteitsverklaring ten behoeve van het beroepen van een nieuwe predikant.
Voor wat betreft de gebouwen is te zien dat kerkgebouw Nes per 2024 uit de cijfers loopt. Verder is te zien dat begroot is dat het kerkgebouw en de pastorie in Ballum uiterlijk in 2025 niet meer in bezit zullen zijn van de HGA. Mede door het afstoten van gebouwen is het mogelijk langjarig een predikant te betalen die voor 100% in de gemeente werkt. Nieuw is, en dat is in beide begrotingen te zien, dat de diaconie structureel 10% van de kosten van de predikantsplaats op zich gaat nemen. Ook nieuw, en dat is ook in de beide begrotingen te zien, is de veranderde financiële opstelling tussen de diaconie en kerkrentmeesters enerzijds en Stichting De Plaats anderzijds. Tot nu toe betaalden de beide colleges jaarlijks bedragen aan de stichting die verder niet waren geoormerkt of gelabeld. Vanaf 2024 worden de huren van zowel de woning De Plaats 5 als de ontmoetingsruimte De Plaats betaald aan de HGA als eigenaar en neemt de HGA (deels de diaconie en deels de kerkrentmeesters) “diensten” af van Stichting De Plaats voor alle activiteiten die de HGA in de kerk-voor-door-de-week tot uitvoering brengt.

Toelichting door Dieke Frantzen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters:
Dieke licht toe dat de kerkrentmeesters voortdurend bezig zijn de kosten te reduceren en waar mogelijk de inkomsten te verhogen. Zo is onlangs met Stichting Recreatiecentra Ballum (Roosdunen) afgesproken dat de HGA niet meer opdraait voor de kosten van bermonderhoud.
Dieke laat verder weten dat gehoopt wordt dat een nieuwe predikant vanaf september 2024 in de gemeente aan het werk zal kunnen gaan.
Iemand vraagt hoe het zit met een nieuwe woning voor de predikant. Dieke antwoordt dat er gegarandeerd een woning beschikbaar zal zijn, omdat anders het predikant-schap op een eiland niet uitgevoerd kan worden. Concreet kan er niets gezegd worden over een nieuwe woning voor de toekomstige predikant. Zolang er niets zeker is, wordt de huidige pastorie niet verkocht.

Begroting diaconie 2024:
Administrateur Sjouke licht vervolgens de begroting 2024 van de diaconie toe.
Ook hier wijst hij op de financiële deelname van de diaconie in de kosten van het traktement van de predikant, die vanaf 2024 structureel 10% zal gaan bedragen. Ook in deze begroting treffen we een nieuwe post aan: de inkoop van diensten bij Stichting De Plaats, waarover ook al bij de toelichting van de kerkrentmeesters al is gesproken. De diaconie heeft in 2023 een eenmalige bate ontvangen doordat 3 stukken landbouwgrond planologisch zijn omgezet in “natuur”. De waardevermindering die daarmee gepaard gaat is uitgekeerd aan de diaconie.

Toelichting door Wim van Hijum, voorzitter van de diaconie:
Wim begint met het bedanken van Sjouke voor de keurige begroting en het vele werk. Wim beschouwt onze gemeente als een pastoraal-diaconale gemeente na de periode dat wij een pionier-predikant hebben gehad. Hij heeft een studie gemaakt over de taken van de diaconie. Van oudsher (en dat gaat terug tot de synode van Dordrecht) heeft de diaconie niet alleen taken op het gebied van hulpbehoevendheid maar ook taken in de gemeente. Een predikant heeft ook diaconale taken, daarom draagt de diaconie bij aan het traktement. Het werk in De Plaats heeft ook diaconale aspecten. Daarom draagt de diaconie structureel financieel bij aan het werk dat de HGA daar uitvoert. Wim is blij dat de diaconie samen met de kerkrentmeesters dit belangrijke werk mogelijk maakt. Er worden geen vragen gesteld over de begroting van de diaconie.
Nieuws uit de kerkenraad:
Arnold praat de gemeente bij over het beroepingsproces onder verwijzing naar hetgeen is gepubliceerd in het kerkblad en op de website. Op 15 november heeft de HGA toestemming gekregen een 1,0 fte predikant te gaan beroepen.
Op dit moment is de kerkenraad bezig profielschetsen te maken van de gemeente en van de toekomstige predikant. Zodra die gereed zijn kunnen ze worden aangeleverd bij het mobiliteitsbureau van de PKN. Zij beschikken over een databank met kandidaten en selecteren op basis van de profielschetsen een kandidatenadvieslijst daaruit. Op dit moment is de kerkenraad ook bezig een beroepingscommissie samen te stellen. De leden van de toekomstige beroepingscommissie zullen aan het begin van hun taakperiode een cursus gaan volgen, die op één zaterdag op Ameland zal worden gegeven.
De beroepingscommissie zal zich in het begin bezig houden met het werven via advertenties, facebook, website en het beoordelen van de kandidatenlijst die door het mobiliteitsbureau wordt aangeleverd.

Vragen uit de gemeente:
Iemand vraagt hoe het komt met de woning voor de predikant.
Voorzitter van het college van kerkrentmeesters Dieke Frantzen antwoordt dat daarover op dit moment geen concrete mededelingen zijn te doen. Duidelijk moet zijn dat een predikant-schap op Ameland niet voorstelbaar is zonder woning.
Iemand anders vraagt of er al een nieuwe huurder is voor de woning De Plaats 5. Engbert antwoordt dat de woning deze week voor de tweede keer wordt aangeboden via de nieuwsbrief. Er hebben zich vorige week al een aantal kandidaten gemeld. Nu wordt er nog een week op aanmeldingen gewacht en daarna zal er een selectie plaatsvinden.

Sluiting:
Om 21:10 uur sluit voorzitter Arnold de vergadering met het gedicht “De Nacht”. Hij nodigt iedereen uit om nog even samen te zitten onder het genot van …..


gemeenteavond HGA woensdag 11 oktober 2023 – 19:30 uur – De Plaats

Aanwezig:       21 personen, bericht van verhindering werd ontvangen van 7 personen
Onderwerp:     de beroepingsprocedure van de HGA vanaf 1 oktober 2023


Opening:
Om 19:31 uur heet voorzitter Arnold Brouwer alle aanwezigen welkom en leest hij een gebed voor.
Beroepingsprocedure:
Met behulp van een presentatie in Power Point geeft Dukke een overzicht van het begin van de beroepingsprocedure.
Bezinningsperiode:
Aan het begin van de BP is het tijd voor een bezinningsperiode. De KR moet aan de gemeente namen vragen van eventuele kandidaten voor het predikantschap en de KR moet aan de naaste buurgemeente vragen of de tijd rijp is om samen verder te gaan met één predikant.
CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken):
Daarna zet de KR de eerste stap naar buiten: er gaan in oktober 2023 een aantal documenten naar het CCBB, te weten:
een meerjarenraming, een toelichting daarop,
een beleidsplan en een samenvatting daarvan /aanvulling daarop.
Uit de MJR moet blijken dat de HGA de gewenste 1,0 fte predikant kan betalen gedurende 8 tot 11 jaar.
Uit de toelichting moet blijken waarom de HGA een 1,0 fte predikant noodzakelijk acht.
Uit het beleidsplan moet blijken
wat voor gemeente  de HGA is, waar de HGA actief is: te weten in de traditionele kerk en in de kerk-voor-door-week,
dat de HGA de toekomst ziet samen met de FDG
en dat voor dat alles een fulltime predikant noodzakelijk is.
De KR hoopt eind oktober daarop van het CCBB een solvabiliteitsverklaring te ontvangen.

BMCV:
Deze verklaring gaat eveneens naar het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Er zal op 15 november 2023 een gesprek plaatsvinden tussen de kerkenraad HGA en het BMCV. De KR hoopt daarin toestemming te krijgen een vacature te mogen stellen van 1,0 fte.
Kandidaten werven:
In december 2023 / januari 2024 gaat de KR op zoek naar kandidaten via het mobiliteitsbureau van de PKN, advertenties en een speciale facebookgroep.
Informatie voor de kandidaten:
De website www.hervormdeameland.nl zal zodanig worden ingericht dat kandidaten een goed beeld krijgen van de kerkelijke gemeente, de huisvestingsmogelijkheden en Ameland in zijn algemeenheid.

Beroepingscommissie:
In november 2023 zal er een beroepingscommissie worden samengesteld, de leden ervan ontvangen op één zaterdag in december een cursus. Het werk van de beroepingscommissie zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024. De PKN geeft advies over de samenstelling van de beroepingscommissie, daarnaast zijn er een vrij aantal vrij in te vullen plaatsen. De KR vraagt de gemeente voorstellen te doen voor profielen van de leden van de beroepingscommissie.
Consulent:
Op het beroepingsproces dient toezicht te worden gehouden door een consultent, een functie die meestal wordt vervuld door een predikant uit de ring waartoe de kerkgemeenschap behoort. De KR is dankbaar en verheugd dat ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen deze taak op zich wil nemen. De gemeente reageert daarop met positieve instemming.
Informatie aan de gemeente:
De KR informeert de gemeente via de kerkbladen Kerst, Winter en Pasen, de wekelijkse nieuwsbrieven en de website. In februari 2024 zal de volgende gemeenteavond worden gehouden, waarop de KR de gemeente bijpraat over het beroepingsproces.

Meerjarenraming Kerkrentmeesters:
Administrateur Sjouke laat de MJR van de kerkrentmeesters zien. Er blijkt uit dat er op de middellange termijn geld is om een 1,0 fte predikant te betalen.
Voorzitter van het college van kerkrentmeesters Dieke Frantzen-Boeve geeft een toelichting op de MJR.

Vragen uit de gemeente over de MJR kerkrentmeesters:
Een gemeentelid vraagt waar de predikant wordt gehuisvest nadat de pastorie is verkocht. Een ander lid vraagt of alles weg gaat uit Ballum.
Voorzitter CvK Dieke laat weten dat er uiteraard een alternatief wordt gezocht voor de huisvesting van de predikant, eerder wordt de pastorie niet verkocht. De plaats van de toekomstige woning voor de predikant is nu nog niet bekend.
Het eerste lid vraagt of er ook financiële scenario’s zijn gemaakt voor arbeidsplaatsen van een geringere omvang.
Dieke antwoordt dat die niet zijn gemaakt. Wanneer het maximale betaalbaar is, dan zijn lagere bedragen ook betaalbaar.

Meerjarenraming Diaconie:
Administrateur Sjouke laat de MJR van de diaconie zien. Er blijkt uit dat er op de middellange termijn geld is om een bijdrage van 0,1 deel te betalen aan de kosten van de predikantsplaats.  
Voorzitter van de kerkenraad Arnold leest een toelichting op de MJR Diaconie voor van Wim van Hijum, voorzitter van het College van Diakenen.

Vragen uit de gemeente over de MJR Diaconie:
Er zijn geen vragen uit de gemeente.

Bezinningsperiode aan het begin van de beroepingsperiode:
Namen voordragen:
Gemeenteleden worden uitgenodigd namen in te leveren van kandidaten voor het predikantschap. Op de statafel staat een kistje met daarnaast briefjes en pennen. Gemeenteleden dienen hun naam te schrijven op het briefje waarop zijn een kandidaat voorstellen.
Overleg met de naaste buurgemeente over samen verder gaan met één predikant op dit moment:
Voorzitters Arnold Brouwer en Gerrit de Boer geven samen een toelichting op de situatie. Er is uiteraard gezamenlijk overleg geweest. De huidige situatie met een 0,7 fte predikant van de FDG en een gewenste 1,0 fte predikant bij de HGA is nog te omvangrijk in werk om dit door één persoon te laten doen.
Wel is de tijd daar om in dit beroepingsproces met een schuin oog te kijken naar de toekomst. Misschien gaat de nieuw te beroepen predikant in de toekomst wèl verder als predikant van de beide gemeentes samen.
Gerrit licht toe dat in het afgelopen beroepingsproces van de FDG (3 jaar geleden) ook al is gekeken naar een passende kandidaat in het licht van de samenwerking van beide gemeentes. Zou er op dit moment een vacature zijn bij de FDG dan zou de HGA rechtstreeks meekijken in het beroepingsproces.
De kerkenraad van de HGA wil graag één plaats in de beroepingscommissie in laten nemen door een lid van de FDG. De FDG is van mening dat dat passend is.

Vragen uit de gemeente:
Een gemeentelid vraagt of de kandidaten op “groepjes van kleur” gerangschikt in een database zitten.
Voorzitter Arnold antwoordt dat diverse kandidaten zijn ingeschreven bij het mobiliteitsbureau van de PKN, waar een profiel van hen beschikbaar is. Deze kandidaten mogen zelf mee-solliciteren voor wat betreft de kerkenraad.
Voorzitter Gerrit adviseert om ook zeker te adverteren in landelijke bladen. De FDG had anders niet de huidige predikant gekregen.
Gerrit stelt dat Ameland een positieve aantrekkingskracht heeft op jonge predikanten en is positief gestemd over de kansen een nieuwe predikant te krijgen.
Frits stelt dat een arbeidsplaatsomvang van 1,7 fte niet is te behappen voor 1 persoon. In de toekomst zijn de gemeentes kleiner. Dan kan het nodige werk wel door 1 persoon uitgevoerd worden.


Stille discussie:
Het is een goede gewoonte geworden dat de kerkenraad de gemeente enkele vragen voorlegt, waarop de gemeenteleden kunnen antwoorden middels stille discussie. Op enkele plaatsen in de zaal liggen bladen met de vragen. Iedereen kan er antwoorden bijschrijven. Men mag ook reageren op een antwoord van iemand anders.
Het is gebleken dat door deze methode informatie binnenkomt van zoveel mogelijk verschillende gemeenteleden. Ook is te zien hoeveel mensen een bepaald standpunt hebben of delen.
De kerkenraad is heel dankbaar voor het feit dat de gemeenteleden in meerderheid mee willen doen aan de stille discussie en voor de inhoud van de gegeven antwoorden. Het betekent een enorme steun voor de kerkenraad.

Vraag 1a:
In de beroepingscommissie zijn enkele plaatsen “vrij in te vullen”. De kerkenraad wil graag 1 plaats laten innemen door een lid van de FDG. WAT IS UW MENING DAAROVER?
•    i.v.m. samen kerk zijn een positief plan
•    dit is zelfs zeer belangrijk dat de FDG meedenkt over een nieuwe predikant
•    oké
•    eens
•    goed idee
•    voor mij een mogelijke manier om samen op weg te gaan. Ik sta er wel voor open zolang die persoon wel ruimdenkend is

Vraag 1b:
Welke kenmerken ziet u graag bij de personen die de kerkenraad zoekt voor de overige plaatsen?
•    Dit vind ik een lastige vraag, maar de beroepingscommissie kan een afspiegeling zijn van onze gemeente
•    Open staan voor ….
•    Jeugdige leden!!!!
•    Interesse wat er leeft bij verschillende leeftijden, waar behoefte aan is
•    Graag een jong gemeentelid, die kan spreken namens de jongeren

Vraag 2:
De te beroepen predikant zou in de toekomst ook wel de predikant kunnen worden van beide protestantse gemeentes. HOE IS UW MENING HIEROVER?
•    Graag!
•    Altijd doen!
•    Ik zou dat prima vinden om samen te werken omdat we allemaal op een eiland wonen. Kunnen we het geloof delen en ook dan de dominee en de kerkenraad enzovoort.
•    Dat lijkt mij een heel logische conclusie. Als het lukt om een fulltime predikant te beroepen, zal dit beslist de laatste fulltime predikant zijn. Dus nadenken hoe we daarna gezamenlijk verder kerk willen zijn is zeker op zijn plaats.
•    Helemaal eens met dat wat hierboven al geschreven is!!
•    We zijn op de goede weg voor samenwerking. Dit voortzetten!
•    Als de samenwerking zich positief blijft ontwikkelen is dit een logische stap, gelet op het teruglopend ledenbestand van beide gemeentes.
•    Eens.
•    We moeten hier naartoe groeien.

Vraag 3:
Sinds 2020 vieren onze gemeentes samen de kerkdiensten. De gespreksgroepen staan open voor iedereen. WELKE ACTIVITEITEN LENEN ZICH NAAR UW MENING ERVOOR OM OOK GEZAMENLIJK TE DOEN?
•    Groot huisbezoek, dus per straat alle gemeenteleden uitnodigen. Dit is al eerder gebeurd in de tijd van ds. Cees Glashouwer.
•    Groot huisbezoeken werden ook door de volgende predikanten gedaan. Dit weer oppakken.
•    Probeer de domineeswoning in Ballum te houden, zodat Ballum zich blijft thuis voelen.
•    Grote musical i.s.m. jongeren die buiten de “boot” vallen.
•    Samen met dorpsbelang activiteiten opzetten.
•    Samen koken en samen eten.
•    Samen vrijwilligerswerk doen.
•    Ouderlingen mee laten werken in het pastoraat in deze vacante periode.
•    Meer inzet vragen van vrijwilligers / leden.
•    Er is al veel vrijwilligerswerk.


Sluiting om 21:15 uur:
Voorzitter Arnold bedankt iedereen voor de inbreng en het positieve meedenken. Hij gaat voor in gebed en laat zingen lied 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Derde helft:  
In informele setting wordt door diverse groepjes nagepraat.

Stembus:
De aanwezige gemeenteleden hebben geen namen ingeleverd in het daarvoor bestemde kistje.
terug
 
 
Erediensten:

Magnuskerk;
Oosterlaan 2 Hollum
Herenwegkerk;
Herenweg 4 Hollum
Vermaning; Vermaningspad 1 Nes


Zondag 14 juli
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Mart-Jan Luteyn
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 28 juli
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Edna Zwerver
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 28 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Edna Zwerver
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Nynke Dijkstra
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Erik te Loo
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Erik te Loo
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Stephan de Jong
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Stephan de Jong
-----------------------------------
Zondag 01 september
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 01 september
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 08 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Paul Wansink
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 15 september
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 22 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Adri Terlouw
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 29 september
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Afke Boezewinkel
via
YouTube

-----------------------------------
Zondag 06 oktober
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Erik te Loo
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 06 oktober
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Erik te Loo
-----------------------------------
Zondag 13 oktober
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.