PKN
Hervormd Ameland
 
beroeping beroeping
Een heel aantal noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden is al achter de rug zoals het opstellen van een actueel beleidsplan, het opstellen van meerjarenramingen voor diaconie en kerkrentmeesters en het aanstellen van een consulent.
Op 15 november heeft de kerkenraad een gesprek gevoerd met classispredikant ds. Riemer Praamsma als vertegenwoordiger van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering en de heer Andele Hellema, vertegenwoordiger van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Niet lang daarna ontving de kerkenraad toestemming om een predikant te gaan beroepen voor een 1,0 fte, een "volledige baan" dus.  
Daarna ging een kleine werkgroep uit de kerkenraad aan de slag met het opstellen van profielschets van onze gemeente en de profielschets van de gewenste predikant. Vervolgens werden deze profielen uitgebreid besproken in de volledige kerkenraad, een proces dat gepaard ging met de nodige indringende discussies.
"Wat voor gemeente zijn wij nu precies en waar willen wij naartoe? " en "Welke predikant past bij onze gemeente voor nu maar ook zeker voor de toekomst?"
U kunt zich voorstellen dat het boeiende gesprekken waren en dat het niet gemakkelijk is profielen in een paar woorden scherp neer te zetten.


Beroepingscommissie

Een ander werkgroepje uit de kerkenraad ging daarna aan de slag om te proberen een evenwichtige en diverse beroepingscommissie samen te stellen.
Er werd gewerkt met profielen: kenmerken die een lid of leden van de commissie moeten hebben om deel te kunnen uitmaken van de commissie. Alle toekomstige leden worden geacht positief te staan in het proces van samenwerking met onze zustergemeente de FDG. Ook dienen alle leden positief te staan tegenover het werk in onze kerk-voor-door-de-week De Plaats.
Verder kan een lid gevraagd worden vanuit een bepaalde achtergrond. Die achtergronden van de verschillende leden van de commissie zijn verschillend en daardoor wordt de commissie "breed" of "divers". De werkgroep stelde eerst een zogenaamde longlist op. Deze werd gecommuniceerd met de kerkenraad. Uit de kerkenraad kwamen diverse aanbevelingen die vervolgens in de lijst werden verwerkt.
Daarna gingen de werkgroep leden op onderzoek uit door verschillende telefoongesprekken en persoonlijke gesprekken te voeren met de beoogde kandidaten voor de commissie.
Langzamerhand begonnen er contouren te ontstaan van de beroepingscommissie totdat er een shortlist kon worden voorgelegd aan de kerkenraad. Toen bleek er nog één wens te leven bij de kerkenraad, die uiteindelijk ook nog kon worden vervuld.


Training

Op zaterdag 6 januari werd door mevrouw Tineke Klei van de PKN een dag training gegeven aan de leden van de beroepingscommissie. Na de opening volgde een uitgebreide kennismakingsronde, waarna aan de hand van het cursusboek het hele proces van het beroepingswerk de revue passeerde.
Alle deelnemers waren zich bewust van het feit dat het werk een serieuze tijdsinvestering zal vergen, maar dat het heel boeiend werk is dat essentieel en bepalend is voor een deel van de toekomst van onze gemeentes.
Tot slot werd een voorzitter gekozen uit het midden van de commissie en werden twee vergaderdata geagendeerd. Een secretaris wordt vanuit de kerkenraad ter beschikking gesteld.Leden van de beroepingscommissie

Vanuit de kerkenraad nemen twee leden deel aan de beroepingscommissie, te weten Hanneke Ruijgh - Wansink en Sonja Ridder. Hanneke nam al eerder deel aan een beroepingscommissie, maar zij is en blijft het jongste kerkenraadslid en is om die reden nogmaals gevraagd. Sonja is ouderling, maar ook toegevoegd diaken en vertegenwoordigt dus twee colleges. Vanuit de kerkenraad van de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd is scriba Nanne van der Meulen lid van de beroepingscommissie. Hij neemt al lange jaren deel aan het overleg tussen de moderamina van onze beide gemeentes. Engbert van der Meulen is beheerder van De Plaats en gevraagd omdat hij heel nauw zal samenwerken met de nieuwe predikant. Hij is ook nog kerkrentmeester, zodat ook die geleding is vertegenwoordigd.                   
Adriana Wijnberg uit Hollum en Mirjam de Jong - van Kammen uit Buren zijn gevraagd omdat zij gemeenteleden zijn die als ouders (jonge) kinderen hebben. De kerkenraad vindt het belangrijk van die groep te weten "wat hebben jullie nodig van een kerkgemeenschap?"
Dick de Jong uit Krimpen aan den IJssel vertegenwoordigt onze gewaardeerde gastleden. Hij was 10 jaar scriba en zat al eerder in een beroepingscommissie. Hij zal zo nodig via teams of zoom de vergaderingen van de BC bijwonen. Jannie de Boer - IJnsen uit Hollum vertegenwoordigt onze trouwe vrijwilligers, zonder wie onze kerkgemeenschap niet zou bestaan. Zij verzorgt voor het kerkblad de verjaardagslijsten waarvoor zij iedereen opbelt.  
Daardoor komt zij op de hoogte van het lief en leed in de gemeente. Om die reden maakt Jannie ook deel uit van het pastorale team. Verder verzorgt zij de distributie van het kerkblad zowel voor de bezorging als voor de post. Vier keer per jaar assisteert zij bij het houden van de grote verjaardagsvisites voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Albert van Seggeren uit Ballum woont alweer een aantal jaren op Ameland terwijl hij zijn bedrijf nog aan de vaste wal heeft. Hij deed al eerder belangrijk werk voor onze gemeente, namelijk in de adviescommissie bij het transitieproces. Albert is gevraagd als voorzitter van de beroepingscommissie en heeft die taak aanvaard.
Het werk van de beroepingscommissie zal secretarieel worden ondersteund door Dukke Boersma, scriba van de kerkenraad.
De beroepingscommissie informeert de kerkenraad en de gemeente over het proces van het beroepingswerk. Inhoudelijke informatie komt niet naar buiten. Nadat het proces is voltooid wordt alle schriftelijke informatie vernietigd.

Bij de foto: van links naar rechts:
Jannie de Boer - IJnsen, Mirjam de Jong - van Kammen, Nanne van der Meulen, Adriana Wijnberg, Dick de Jong, Engbert van der Meulen, Sonja Ridder, Albert van Seggeren , Hanneke Ruijgh - Wansink en Dukke Boersma.


Even bijpraten per 11 maart …….
Na de training op 6 januari ging de commissie voortvarend aan de slag. Als eerste werden in de vergadering van 17 januari de door de kerkenraad opgestelde profielen bestudeerd. De commissie kwam met verbeteringsvoorstellen en communiceerde dit met de kerkenraad, die daaraan goedkeuring hechtte.
Vervolgens werden na de vergadering van 31 januari de profielen gemaild aan het Team Mobiliteit van de PKN. Daar worden de profielen getoetst aan profielen van predikanten die daar zijn ingeschreven. Mochten de profielen matchen, dan wordt de beroepingscommissie ingelicht en kan deze de betreffende ingeschrevene benaderen met een verzoek om te solliciteren.
Ook werden er besluiten genomen over hoe te selecteren uit brieven en op welke manier besluiten moeten worden genomen in de commissie. Gekozen is voor het draagvlak-model, dat wil zeggen dat besluiten niet met unanieme stemmen behoeven te worden genomen.
Er werden advertentiemedia gekozen en een advertentiecommissie benoemd.
Op 21 februari presenteerde die advertentie-commissie de voorgenomen wervingscampagne. Locatie: de klas van juf Hanneke op de Wilhelminaschool, vanwege de beschikbare audiovisuele middelen, met dank aan de school.

Op 1 maart gingen de advertenties en onze bladzijde op de HGA-website "de lucht in".

Tussenstand:
Op zondag 3 maart deed voorzitter Albert van Seggeren na de kerkdienst verslag aan de kerkgangers en de volgers via de stream over de tussenstand in het beroepingsproces. Printjes van de kleine advertentie op social media lagen op de koffietafels om mee te nemen.
Reacties:
Er wordt via 3 kanalen geadverteerd: de vacaturesites van de PKN en Reliwerk en de social media. De beheerder van Reliwerk liet weten dat de advertentie binnen vier werkdagen 1500-2000 keer is aangeklikt. Een absoluut record voor Reliwerk. Aan Reliwerk is ook een facebook-verspreiding gekoppeld. De advertentie wordt ijverig gedeeld in domineesland. Sijbrand Alblas schreef:
Reactieperiode en vervolg procedure:
Besloten is de periode om te reageren op 6 weken te stellen. We gaan ervan uit dat er een predikant reageert die nu elders predikant is en houden er rekening mee dat de lijdenstijd en Pasen één van de drukste periodes is in het kerkelijk jaar. Vandaar is 15 april de sluitingstijd voor de vacature. De beroepingscommissie zal dan de tijd tot 30 april besteden aan het lezen van de brieven
en informatieverzameling via internet in twee verschillende groepen. Beide groepen vullen onafhankelijk van elkaar beoordelingsformulieren in over dezelfde kandidaten. Die formulieren worden vervolgens door de hele commissie besproken. Naar aanleiding daarvan zullen belangstellenden al dan niet worden uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. De gesprekken zijn voorzien in de eerste helft van de maand mei. 

Consulent:
Aan het einde van de vergadering van 6 maart kwam consulent Anne-Meta Kobes nog even langs. Doorgaans blijft zij op de hoogte van het proces via mails, maar er gaat niets boven heel even persoonlijk klankborden. De commisie is daar bijzonder blij mee en dankbaar voor.

De beroepingscommissie HGA 2024


Even bijpraten per 14 mei …….
In de maand april kwam de beroepingscommissie maar liefst drie keer bijeen. Er is hard gewerkt aan het opstellen van vragen voor de kennismakingsgesprekken met de kandidaten.  
De beroepingscommissie wil de kandidaten naar Ameland laten komen en hen met drie locaties laten kennismaken: de Magnuskerk, de Herenwegkerk en De Plaats.
De commissie zal zich in drieën splitsen en op elke locatie daarbij passende vragen stellen. Zo zal het in de Plaats gaan over de kerk-voor-door-de-week. In de Herenwegkerk zal het meer gaan over de samenwerking tussen de FDG en de HGA en in de Magnuskerk zal meer gesproken worden over liturgie, pastoraat, geloofszaken en persoonlijke eigenschappen.  

In de Plaats komt bovendien het zogenaamde kanjerspel op tafel. Hanneke gebruikt het bij de kinderen op school, de commissie heeft het zelf gespeeld en acht het spel zeer geschikt om met de kandidaten te spelen. Iemand pakt een aantal kaarten waarop goede kenmerken staan die passen bij die persoon en gaat daarover vertellen. Op de achterkant van die kaarten staan de valkuilen die behoren bij die goede eigenschap. De vraag is dan: herkent iemand de valkuil. En vaak is dat: "Ja, helaas!". Vervolgens gaat het erover hoe daarmee om te gaan. Al met al komt er heel goed aan het licht hoe iemand is.   

De kennismakingsgesprekken zijn voorlopig geagendeerd voor eind mei.
Beroepingscommissie HGA


Even bijpraten per 16 juli …….
In de maand mei kwam de beroepingscommissie opnieuw drie keer bijeen. Er is in groepjes geoefend voor de kennismakingsgesprekken op vrijdag 31 mei.  
Ondanks de uitgebreide wervingscampagne had er slechts één gegadigde zich aangemeld voor kennismakingsgesprekken.

's Ochtends om 8 uur begon de dag met een welkomstkoffie, daarna werden de gesprekken gevoerd in De Plaats en de Magnuskerk. In verband met de uitvaartplechtigheid voor Bert Cordes was er in de Herenwegkerk alleen een rondleiding. Het gesprek werd gevoerd op de vergaderlocatie in de Westerlaankerk.
Na een afscheidssessie met opnieuw de hele commissie, volgde een eerste snelle evaluatie tijdens een lunch.

Op 4 juni tijdens een reguliere vergadering werd een uitgebreide evaluatie gehouden: de beroepingscommissie was unaniem positief en nodigde de gegadigde uit voor een nadere kennismaking.

Groot was de teleurstelling toen er bericht kwam dat om persoonlijke redenen de tijd nog niet rijp werd geacht om op een eiland te gaan wonen ondanks het feit dat de kennismaking uitstekend was bevallen.

Intussen is op 19 juni besloten de procedure meteen weer te herhalen met enkele kleine wijzigingen. De vergaderingen gaan door en er zal worden gebrainstormd tijdens een barbecue.

Beroepingscommissie HGA
terug
 
 
Erediensten:

Magnuskerk;
Oosterlaan 2 Hollum
Herenwegkerk;
Herenweg 4 Hollum
Vermaning; Vermaningspad 1 Nes


Zondag 14 juli
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Mart-Jan Luteyn
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 28 juli
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Edna Zwerver
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 28 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Edna Zwerver
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Nynke Dijkstra
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Erik te Loo
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Erik te Loo
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Stephan de Jong
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Stephan de Jong
-----------------------------------
Zondag 01 september
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 01 september
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 08 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Paul Wansink
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 15 september
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 22 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Adri Terlouw
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 29 september
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Afke Boezewinkel
via
YouTube

-----------------------------------
Zondag 06 oktober
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Erik te Loo
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 06 oktober
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Erik te Loo
-----------------------------------
Zondag 13 oktober
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.