PKN
Hervormd Ameland
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

23 januari 2024
Beste gemeenteleden,

Op zondag 7 januari mochten we tijdens een gezellig samenzijn in de bovenzaal van de Magnuskerk elkaar een gezegend en heilzaam 2024 toewensen onder het genot van een drankje en een hapje. Gezien het volle zaaltje en de opperbeste stemming kan de conclusie worden getrokken dat deze gelegenheid door velen op prijs is gesteld. Een goed begin!


Actie Kerkbalans 2024
Vanaf zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook binnen de Hervormde Gemeente zal deze actie weer plaatsvinden. De brieven worden in Hollum en Ballum rondgebracht, voor Nes/Buren gaan ze via de post. Vanaf maandag 29 januari worden de antwoordenveloppen weer opgehaald, maar u mag de envelop ook brengen bij Engbert, Arnold of Hanneke in de brievenbus. Wilt u helpen met het ophalen van de enveloppen? Dan horen we het graag!


28 november 2023:
Beste gemeenteleden,

Vanaf 1 oktober 2023 is onze gemeente officieel vacant. Dat betekent dat de kerkenraad volop aan de slag mag om een nieuwe predikant te zoeken voor onze gemeente. Het proces verloopt via strikte regels van de PKN, waardoor de kerkenraad weet welke koers gevaren moet worden. Op de kerkenraadsvergadering van 10 oktober is veel aandacht besteed aan de informatie die moet worden aangeleverd bij het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken).

De kerkenraad hecht eraan de gemeente mee te nemen in de processen die worden doorlopen. Om die reden is meteen op 11 oktober een gemeenteavond gehouden, waar de procedure werd toegelicht en de aan te leveren informatie met de gemeente werd gedeeld. U treft deze informatie aan op de website onder het hoofdstuk "gemeenteavonden" en ook in kerkblad ‘Advent en Kerst’ onder "Verslag gemeenteavond 11 oktober".

Intussen is alle informatie aangeleverd bij het CCBB en is een verzoek tot het afgeven van een solvabiliteitsverklaring gedaan. Afgevaardigden van het CCBB en het BMCV (Breed Moderamen van de Classicale Vergadering) zijn op woensdag 15 november naar Ameland afgereisd om in gesprek te gaan met de kerkenraad over de aanvraag.

Onze gemeente vraagt toestemming om een 1,0 fte predikant aan te stellen en onderbouwt het verzoek met een MeerJarenRaming waaruit blijkt dat een dergelijke aanstelling betaald kan worden in de komende 8 tot 11 jaar en een toelichting waaruit blijkt dat de kerkenraad deze aanstelling passend en noodzakelijk acht.

Een gemeente is verplicht het beroepingsproces te laten verlopen onder toezicht van een consulent, veelal een predikant uit de ring waartoe de gemeente behoort. Op de gemeenteavond van 11 oktober is bekend gemaakt dat ds. Anne-Meta Kobes - Gerritsen bereid is deze taak op zich te nemen. Zowel de kerkenraad als de gemeente hebben zich hiermee zeer ingenomen getoond.


15 november gesprek met CCBB en BMCV
Op woensdag 15 november bezochten ds. Riemer Praamsma, classispredikant en de heer Andele Hellema, beleidsondersteuner van het CCBB de kerkenraad van de HGA.
Het werd zowel een diepgaand als indringend gesprek. Aan het eind ervan werd de mondelinge toezegging gedaan dat de HGA een 1,0 fte predikant mag gaan werven.
Twee dagen later al kwam de schriftelijke kennisgeving van het CCBB dat een solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven aan de HGA en ook een brief van ds. Riemer Praamsma namens het BMCV waarin toestemming wordt verleend een fulltime predikant te gaan beroepen.

Enkele citaten uit de brief van ds. Praamsma:

"Vooropgesteld: de classis geeft u bij dezen toestemming om een predikant te beroepen. Maar er is wel een punt van ernstige zorg. Het lukt u op dit moment niet om alle plekken in de kerkenraad te bezetten. ...

Gezien de vergrijzing van de gemeente zal dit probleem in de toekomst eerder groter worden dan kleiner. ...

Het echte probleem is dat de verantwoordelijkheid voor grote beslissingen over de toekomst van uw gemeente dan door een kleine groep mensen gedragen moet worden. Dat is niet leuk. En ook uw toekomstige predikant heeft de bedding nodig van een echte kerkenraad, die met hem de verantwoordelijkheid voor de gemeente wil nemen.
Gelukkig bent u een goede samenwerking aangegaan met de Doopsgezind- Gereformeerde Federatie op uw eiland. Die samenwerking willen we als classis graag van harte aanmoedigen! Het lijkt me verstandig dat u daar met de nieuw te beroepen predikant meteen ook al openhartig over spreekt...

We hopen van harte dat u op deze wijze met elkaar en met uw zustergemeente op het eiland uw weg kunt vervolgen en voor eilander en vreemdeling een open, veilig en inspirerend thuis zult zijn.


19 september 2023:
Beste gemeenteleden,

We zijn dankbaar dat op 16 juli Marina Bakker-Blok en Piet Faber zijn herbevestigd als kerkenraadsleden en dat Gerbrand Bruin bevestigd is als nieuw kerkenraadslid. We namen afscheid van diaken Marietje Nobel-Beukers. Ons team is nog niet compleet, maar we zoeken dapper verder.

Het afscheid van onze predikant Sijbrand Alblas en zijn gezin is intussen achter de rug. De bijeenkomsten in Ballum op 20 augustus en Nes en Hollum op 27 augustus waren warmhartig en elk op hun eigen manier prachtig. We hopen dat u er net zo van genoten heeft als wij.
Na de verhuizing op 25 september zal Sijbrand op zondag
1 oktober zijn intrede doen in de Zuiderkerk in Drachten.

Vanaf september zullen gastpredikanten voorgaan in de diensten die door de HGA worden verzorgd. Het is voor onze preekregelaar Lobke Winia een hele klus om op zo korte termijn voldoende gastpredikanten te krijgen. Velen zijn een jaar van tevoren bezet.

De kerkenraad is er heel gelukkig mee dat ds. Anne-Meta Kobes bereid is alle Stelpdiensten voor haar rekening te nemen. Dit betekent een wezenlijke ontlasting voor de HGA.

Het werk van Sijbrand in pioniersplek De Plaats zal deels worden waargenomen door Frits Hartmann: hij zal er zijn bij de sing-in, de stamtafel, pas-op-de plaats, de schuif-eens-aan maaltijden en de filmavonden. Anne-Meta zal maandelijks één rock-solid avond gaan leiden. Naar versterking wordt nog gezocht.

Intussen is de kerkenraad begonnen met de voorbereiding van het beroepingswerk. Er is een schema gemaakt waarin alle stappen in een tijdsschema zijn geplaatst, zodat zichtbaar is wat er moet gebeuren en welke volgorde moet worden aangehouden. We kunnen u melden dat dat een ware uitdaging is!
de Kerkenraad


11 juli 2023
Beste gemeenteleden,

Op 1 juni werd onze gemeenteavond gehouden, waarin zoals gebruikelijk de jaarcijfers van diaconie en kerkrentmeesters werden toegelicht. "Sommige mensen vinden dat saai en vervelend, maar ik vind dat leuk" is steevast de openingszin van administrateur Sjouke Winia. Hij weet als geen ander op eenvoudige wijze uit de rijstebrij van cijfers duidelijk te maken waar het om draait.
Weliswaar zijn er regelmatig positieve resultaten, maar deze worden veroorzaakt door incidentele baten. Het gaat er juist om door structurele maatregelen een situatie te bereiken waarbij de exploitatie duurzaam een positief saldo laat zien. Gelukkig is aan de resultatenrekening te zien dat die ontwikkeling zich heeft ingezet doordat de functie van pastoraal werker is vervallen, het energieverbruik is gereduceerd en het nieuwe kerkblad aanmerkelijk goedkoper is dan het oude.

De exploitatierekening van 2023 zal opnieuw een positief resultaat laten zien, omdat het kerkgebouw in Nes is verkocht per 21 juni 2023. Dit levert een éénmalige bate op, maar reduceert ook blijvend de onderhoudskosten en het energieverbruik. De energiekosten zijn weer aanmerkelijk gedaald en ook dat zal in 2023 te zien zijn in de exploitatie. Er zijn zeker nog veel maatregelen nodig, maar de dalende trend voor wat betreft de kosten is ingezet.
Nieuw op de balans is het opvoeren van een waarde van de erfpachtgronden. Eerder was dat al gebeurd met de waarde van de gebouwen en van de agrarische landerijen. Kerkgebouwen worden landelijk standaard opgenomen voor een waarde van € 1,- per gebouw.
Zo is te zien dat de HGA een gemeente is die rijk is aan bezittingen, maar moeite heeft het huishoudboekje op orde te krijgen. De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat het in de komende jaren zal lukken de exploitatie gezond te maken en duurzaam gezond te houden. 

Na het zakelijke deel volgde er op de gemeenteavond een deel waarin de kerkenraad opnieuw de mening vroeg van de gemeenteleden. Vicevoorzitter Hanneke leidde alle onderwerpen in en vervolgens konden de gemeenteleden hun mening geven over vier onderwerpen. Eerst met een waardering op een schaal met minnetjes en plusjes en daarna eventueel via een eigen tekst. Nadat de gemeente op de eerste gemeenteavond al een mening had gegeven over de toekomst van het pionieren, leverde de gemeente nu opnieuw heel waardevolle informatie.

Hanneke vertelde dat de kerkenraad zich een mening heeft gevormd over de toekomst van het pionieren en een nieuwe manier van kerkzijn. Die mening is tot stand gekomen in drie brainstormsessies op een buitenlocatie. De uitgangspunten daarbij waren:
  • samen vieren
  • samen delen
  • samen ontmoeten
  • samen present zijn op Ameland
De kerkenraad is van mening dat de HGA naast een krimpende gemeente ook een groeiende gemeente is. Er is een toenemende deelname aan de activiteiten door mensen die regelmatig vakantie vieren op Ameland, al dan niet met een eigen verblijf. Er komen meer gastleden. Uit deze groepen doen mensen niet tevergeefs een beroep op pastorale hulp in geval dat nodig is. En juist zó willen we kerk zijn. Op 23 maart heeft de gemeente aangegeven het belangrijk te vinden dat er in de toekomst een predikantsplaats van 1,0 fte blijft. In de brainstormsessies komt de kerkenraad tot dezelfde mening. Op de vraag: "bent u het er mee eens dat de HGA zich blijft inzetten voor een fulltime predikant nadat de huidige predikant is vertrokken?" scoorde de gemeente 200 punten, gemiddeld een 8,7.
Hanneke vertelde dat de kerkenraad aan het begin van de brainstormsessies opnieuw heeft vastgesteld dat het pastoraat op één staat als belangrijkste functie binnen het kerkelijk leven. Veel activiteiten kennen echter een pastoraal en een diaconaal aspect. Wèl te onderscheiden, maar niet te scheiden. Op basis daarvan acht de kerkenraad het verantwoord dat de predikantsplaats wordt gefinancierd zowel vanuit de diaconie als vanuit de kerkrentmeesters. Uiteraard gaat het colllectegeld naar de diaconale doelen waarvoor het wordt ingezameld. Op de vraag: "wat vindt u van het idee dat zowel de diaconie als de kerkrentmeesters (samen) de predikantsplaats financieren?" scoorde de gemeente 180 punten, gemiddeld een 7,2.
Hanneke vertelde dat in de afgelopen 6 jaar, door het contract met de PKN, voor de predikant een onderverdeling in de werkzaamheden is gehanteerd. De predikant wordt geacht 40% van de werkzaamheden te verrichten in de traditionele kerk en 60% in het pionierswerk. De kerkenraad hecht niet aan een strikte verdeling tussen het gebied van de traditionele kerk en het alternatieve kerkenwerk. Op de vraag: "het maakt de kerkenraad niet uit in welk werkgebied de predikant actief is (traditioneel of alternatief). Kunt u zich daarin vinden?" scoorde de gemeente 189 punten, gemiddeld een 7,88.
Hanneke vertelde dat pionieren inmiddels een vertrouwd begrip is. Het woord zelf betekent "iets proberen met vallen en opstaan". Het blijkt dat bepaalde activiteiten heel succesvol zijn, daarvoor hoeft niets nieuws te komen. De kerkenraad zou wel een nieuwe term willen gebruiken, die meer recht doet aan het werk, maar weet niet direct welke term. Op de vraag: "wat vindt u ervan wanneer de term "pionieren" wordt losgelaten? Wanneer u een goede term weet mag u die opschrijven". De gemeente scoorde 130 punten, gemiddeld 7,65. Genoemde termen waren: "ontmoetingsplek/herberg" en "veldwerk".
Om half tien werd het formele deel van de avond afgesloten met het lied "Ga met God en Hij zal met je zijn". Daarna was het tijd om in informele setting elkaar te ontmoeten en na te praten over verschillende onderwerpen. Daarvan werd druk gebruik gemaakt.
De kerkenraad dankt de aanwezige gemeenteleden voor hun belangrijke inbreng. De notulen van de gemeenteavond kunnen worden opgevraagd via info@hervormdameland.nl


23 mei 2023
Beste gemeenteleden,

De tijd rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is een drukke tijd in het kerkelijk jaar. Deze hoogtijdagen èn de meivakantie maken ons er steeds meer bewust van dat wij een heel grote gemeente zijn. Onze trouwe broeders en zusters van de vaste wal, waarvan een toenemend aantal gastlid wordt, mengen zich weer tussen de Amelanders en nemen van harte deel aan de kerkdiensten en de activiteiten met een bron in het geloof, die op door-de-weekse dagen worden aangeboden.

Voor de kerkenraad is het voorjaar ook een drukke tijd: de jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters moeten worden opgesteld, besproken, gecontroleerd en aan de gemeente gepresenteerd waarna ze bij het CCBB moeten worden aangeleverd.

2022 was het laatste jaar dat de HGA in het bezit was van drie kerkgebouwen. Hoewel het aantal kerkdiensten in deze gebouwen drastisch is verminderd, baart het energieverbruik en de kosten daarvan zorgen. Het is dus een ware uitdaging om daarin verandering te brengen.  
   
Daarnaast vergden de bijzondere diensten meer voorbereiding dan gemiddeld en was er ruim aandacht voor de kinderen en hun eigen programma.  Er zijn geen vaste vrijwilligers meer die zich met dit mooie werk bezighouden. Gelukkig zijn er nog steeds gelegenheidsvrijwilligers te vinden, maar het mag duidelijk zijn dat er voor de kerkenraden meer organisatie aan te pas komt en dat er ook weleens kopzorgen zijn of er steeds genoeg vrijwilligers kunnen worden gevonden.

Intussen is de kerkenraad bezig een nieuw beleidsplan te schrijven. Dat is normaal al een klus die bij niemand in de favorieten staat, maar dit beleidsplan moet worden gemaakt in een tijd waar letterlijk alles binnen het kerkelijk leven in beweging is. Het was gebruikelijk een beleidsplan een geldigheid te geven van vijf jaar.  Dat is in de huidige tijd, waar veranderingen elkaar snel opvolgen, een volstrekt ondenkbare situatie.

De kerkenraad heeft besloten dat er een dynamisch beleidsplan gaat komen dat op elk gewenst moment kan worden geactualiseerd.

Versie 1.0 van het beleidsplan 2023-2028 zal binnenkort het levenslicht zien.

U krijgt via de nieuwsbrief bericht vanaf welk moment het beleidsplan voor u beschikbaar is en er zal dan ook bekend worden gemaakt hoe u vragen kunt stellen en kunt reageren.

Net als de jaarrekeningen moet het beleidsplan uiterlijk 15 juli worden aangeleverd bij het CCBB.


04 april 2023
Beste gemeenteleden,

In het voorjaar hebben er zowel in januari als maart kerkenraadsvergaderingen plaatsgevonden. Elke vergadering kent een groot aantal vaste agendapunten, die meestal kort aan de orde hoeven te komen. Door het jaar heen vormt dat een goed beeld van alle zaken die actueel zijn. In de meeste vergaderingen is er ook plaats voor een hoofdonderwerp, dat dan nader wordt uitgediept. Dat gebeurt meestal op een brainstormende manier. Brainstormen is een manier om met elkaar van gedachten te wisselen op een vrije manier. Alles mag geroepen worden. Niemand wordt op zijn/haar meningen aangesproken. Het gaat erom om uit 100 gekke ideeën die twee naar boven te krijgen waar je mee verder kunt.
De kerkenraad is een kleine hechte gemotiveerde groep mensen waar iedereen een mening durft te geven en respect toont voor de mening van iemand anders. Toch kan het zo zijn dat iemand wordt beïnvloed door hetgeen een vorige spreker heeft gezegd. In sommige gevallen is het onwenselijk dat kerkenraadsleden door andere leden worden beïnvloed.
In de vergadering van januari is in de kerkenraad van gedachten gewisseld over de toekomst van het pionierswerk. Zoals u weet komt er per 31 december 2023 een einde aan het "contract" met de PKN. Dat betekent kort gezegd: geen regels meer vanuit de PKN en uiteraard ook geen geldelijke ondersteuning meer.  Na een aanloopperiode van 6 jaar met steun van de PKN wordt een pioniersplek geacht het huishoudboekje op orde te hebben zonder die steun.
In de gedachtewisseling van de kerkenraad is niet aan de orde geweest óf we moeten doorgaan met pionieren. Het is de kerkenraad allang duidelijk dat het pionierswerk heel veel verschillende groepen mensen aanspreekt en een betekenis heeft voor mensen, die de traditionele kerk niet biedt in hun ogen.
De vraag is meer: "Hóe gaan we verder met pionieren?" Dan moet er eerst bekend zijn voor wie we pionieren en wat we daarbij belangrijk vinden. Dat geldt zowel voor de kerkenraad als voor onze gemeente.
Op 24 januari 2023 begon de brainstormsessie met de vraag of de kerkenraad, net als op de sessies van 27 juni en 14 juli 2020, nog steeds het pastoraat op nummer 1 zet in de gemeente. Daarover was geen discussie: dat is voor de kerkenraad nog steeds een uitgemaakte zaak. Vervolgens werd de destijds in 2020 geformuleerde missie in het midden gelegd:
“Geïnspireerd door Christus willen we een duurzame/lange termijn gastvrije/uitnodigende kerk zijn voor alle Amelanders en gasten, verbondenheid bieden, een veilige haven zijn en zo een plek zijn waar geloof hoop en liefde te vinden is”.

De kerkenraad is van mening dat deze missie nog steeds actueel is.

Vervolgens werden een aantal stellingen één voor één ter tafel gebracht en werd daarover per stelling van gedachten gewisseld. Wanneer er voldoende was gesproken over een onderwerp moesten alle kerkenraadsleden hun briefje met de stelling in een stembus doen met een waarderingscijfer, waarbij nul betekende: "dit is helemaal niet belangrijk voor mij" en tien: "dit is voor mij heel belangrijk".  Opgeteld luidde de uitslag:
  • Is het kerkenwerk bedoeld voor leden, gast-leden en niet-leden? 75 punten
  • Is het pastoraat ook bedoeld voor gastleden? 75 punten
  • Gaan wij in de toekomst de predikantsplaats delen met de FDG? 80 punten
  • Willen wij in de toekomst nog steeds 1,0 fte aan een predikantsplaats besteden? 65 punten
  • Is het realistisch om de kosten 50/50 te verdelen tussen traditionele kerk en pionieren? 72 punten

Stille discussie over de toekomst van het pionierswerk op de gemeenteavond van 23 maart 2023
De kerkenraad wil graag de mening weten van de gemeente over de toekomst van het pionierswerk. Dat is gedaan via een methode die stille discussie wordt genoemd. Op 10 bladen staan 10 vragen, op elk blad één. Elke aanwezige kan een reactie op de vraag op het blad schrijven. Er kan ook gereageerd worden op iemand anders. Zo krijgt iedereen anoniem een stem en kan de kerkenraad de mening van velen lezen. De aanleiding om op dit moment de mening van de gemeente te vragen is gelegen in het feit dat per eind 2023 de bijdragen van de PKN aan het pionierswerk stopt. De kerkenraad acht dit een goed moment de gemeente te vragen naar de belangrijkheid van het pionierswerk. Mede naar aanleiding daarvan zal de kerkenraad een besluit nemen over de bijdragen van de HGA aan het pionierswerk in de toekomst. De 35 aanwezige leden hebben veel informatie teruggegeven aan de kerkenraad, waarvoor heel hartelijk dank. Hieronder leest u de algemene indruk die uit de antwoorden ontstond.

Hoe belangrijk vindt u het pionierswerk?
De gemeente blijkt het pionierswerk belangrijk te vinden en niet meer weg te denken uit de kerkelijke gemeenschap van Ameland.

Hoe ziet u de toekomst van het pionierswerk op Ameland?
Een soort van toekomstige kerk of een nieuwe vorm van kerkzijn. Uit te bouwen naar alle kerken van Ameland. Zeker voor jongeren, maar ook zeker met de leden van nu.

Wat vindt u ervan als de HGA in de toekomst blijft investeren in het pionierswerk?
Het pionierswerk verdient onze steun en is net zo belangrijk als het andere kerkenwerk. Het moet worden uitgebreid naar alle kerken, ook financieel. Een nieuwe vorm van kerkzijn waardoor het geloofsleven standhoudt in de toekomst. Samen moeten we zoeken naar een manier waarop dit financieel haalbaar is. Ook moet gekeken worden wat andere partijen kunnen bijdragen.
Wat vindt u ervan dat de HGA door middel van pionierswerk investeert in jongeren?
De jongeren zijn de toekomst van onze kerk. Pionierswerk is een goede manier om hen te betrekken bij kerk en geloof. Er is altijd wel een zaadje dat gaat ontkiemen. Zeker doen, nog meer dan nu.

Wat vindt u ervan dat de HGA door middel van pionierswerk investeert in 30- tot 50-jarigen?
Dit is de generatie die we missen. Het is lastig om hierbij aansluiting te vinden.  Dat is landelijk, in de kerk maar ook in het pionierswerk. Het zijn de opvolgers van ons, die nu hier zitten. Ook daarom is het van groot belang deze groep "erbij" te krijgen. Het zijn onze kinderen.

Wat vindt u ervan dat de HGA door middel van het pionierswerk investeert in ouderen (65+)?
Dat is heel belangrijk. Het vormt gemeenschap. Ouderen hoeven zich niet geïsoleerd te voelen. Het pionierswerk is een prachtige gelegenheid voor ontmoeting en meeleven. Een interactie tussen ouderen en jongeren is ook denkbaar in het pionierswerk. De HGA bestaat uit jong en oud, zo is De Plaats een plek voor iedereen.

Welke activiteiten kunnen vanuit de HGA plaatsvinden binnen het pionierswerk?
Kunnen er ook vieringen worden gehouden? Zorgen voor meer verbinding tussen de drie kerkgenootschappen van Ameland. Jongeren meer betrekken via b.v. een musical. Leerhuis, alfacursus, bijbelstudiegroep, klaverjassen, evangelische bijeenkomsten, thema-muziek, lezingen, spelletje, boekbesprekingen, ruilbeurzen voor games, kleding, stekjes, recepten. Wekelijkse maaltijden van "overproducten" uit de winkels.

Dit wil ik nog graag kwijt:
Is het een idee dat het bestuur van De Plaats zich ook op een inspreekavond presenteert? Het is heel belangrijk om zoals gemeenteleden na te denken over ons gemeente-zijn.
Over welke zaken zou u de kerkenraad nog willen horen?
Wat wordt er nog meer gedaan om de financiën op orde te krijgen?
Wat zijn de toekomstplannen ten aanzien van de samenwerking met de FDG en Katholiek?
Hoe zien jullie de kerk in Ballum? Het zou mooi zijn als hier nog een dienst gehouden kan worden.

Waarom vindt u het belangrijk om bij een kerk te horen?
Geloof geeft mij kracht en het delen met anderen geeft mij een goed gevoel.

(Een volledig verslag en de uitwerking van de vragen en antwoorden kunt u opvragen: info@hervormdameland.nl)


17 januari 2023
Beste gemeenteleden,

Op 6 mei en 28 oktober heeft de kerkenraad samen met het nieuwe bestuur van Stichting De Plaats indringend van gedachten gewisseld over de toekomst van het pionierswerk.

31 december 2023 vormt het zogenaamde "uitstroommoment" voor de pioniersplek, zoals dat binnen de PKN wordt genoemd. Dat betekent dat de jaarlijkse financiële ondersteuning van de PKN op dat moment ophoudt. De aan het begin toegekende subsidie van Provincie Fryslân en de éénmalige ondersteuning van de Diaconie zijn verdeeld over de eerste zes jaar van de exploitatie en eindigen ook eind 2023.  Tezamen dragen deze bronnen € 20.000, - bij aan de exploitatie van het pionierswerk.

De PKN kent drie vormen van uitstroom: de eerste mogelijkheid is dat de pioniersplaats ophoudt te bestaan. De kerkenraad en het stichtingsbestuur waren het er snel over eens dat stoppen geen optie is. Een andere mogelijkheid is dat de pioniersplek verdergaat als zelfstandige kerkelijke gemeente.  Daarvan is op Ameland zeker geen sprake.  De derde mogelijkheid heeft de voorkeur van de kerkenraad en het stichtingsbestuur: de pioniersplek en de zendende kerk houden een relatie als samen-kerk-zijn.

De missie is betekenis te hebben voor randkerkelijken en niet-kerkelijke, waarbij kerkelijken van harte welkom zijn. Het pionierswerk is geen onderdeel van de zendende kerk.

Het stichtingsbestuur heeft de wens geuit een onafhankelijk kerkenraadslid van de HGA te laten plaatsnemen in het bestuur. Dit gezien de nauwe relatie met en de substantiële bijdrage van de HGA aan het pionierswerk.  

De kerkenraad heeft in de vergadering van 8 november het onderwerp pionierswerk uitgebreid besproken.  Er wordt groot belang gehecht aan rechtstreekse contacten tussen stichtingsbestuur en de kerkenraad.  Dukke Boersma zal worden afgevaardigd naar het stichtingsbestuur.

Gemeenteavond 24 november

Op 24 november was het tijd voor de zakelijke gemeenteavond, waarop de begrotingen 2023 van de diaconie en de kerkrentmeesters werden behandeld.  Administrateur Sjouke Winia leidde de 28 aanwezigen op een eenvoudige maar boeiende manier door de cijfers van de gemeente, waardoor het gemeentewerk in al zijn facetten voorbijkwam. Warme betrokkenheid bleek uit de vragen van de aanwezige gemeenteleden.  Zoals steeds de laatste jaren wees Sjouke er aan het einde op dat er verregaande structurele maatregelen nodig zijn om de exploitatie van de gemeente levensvatbaar te houden.

Na een kleine pauze kwam aan de orde de verkoop van het kerkgebouw Nes, waarvoor de kerkenraad toestemming heeft ontvangen van het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken).  Hierover hebben alle leden schriftelijk bericht gehad, zoals de kerkorde voorschrijft.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie gaf kerkrentmeester Arnold Brouwer een overzicht van alle werkzaamheden die door de kerkrentmeesters zijn verricht in 2022 met betrekking tot het kerkgebouw van Nes. Toen het de kerkrentmeesters duidelijk was dat verkoop van het gebouw de enige haalbare optie was, zijn zij met een voorstel naar de kerkenraadsvergadering gekomen. De kerkenraad heeft unaniem gestemd voor verkoop, terwijl alle leden daarbij verklaarden het besluit te nemen met pijn in het hart.  
De notulen van de gemeenteavond van 24 november kunnen worden opgevraagd via:
info@hervormdameland.nl

Kerkenraadsvergadering 13 december

Toen Sijbrand Alblas in 2018 predikant werd bij de Hervormde Gemeente Ameland, is met de PKN vastgelegd dat hij voor 0,4 fte als predikant werkt en voor 0,6 fte als pionier. Aan die tijd was een lange periode van vacant-zijn voorafgegaan, waarin Frits Hartmann was benoemd als pastoraal werker voor 0,5 fte. Na het in dienst treden van Sijbrand bleef Frits werkzaam als pastoraal werker. In het begin had Sijbrand relatief veel kerkdiensten en relatief weinig traditioneel pastoraal werk.  Later werd dat meer omdat de mensen specifiek naar "de dominee" vroegen. Vanaf maart 2020 werden door corona alle kerkdiensten gemeenschappelijke diensten, waardoor het aantal kerkdiensten afnam voor Sijbrand en er bij hem meer ruimte ontstond voor pastoraal werk.  Per 31 december 2021 is Frits uit dienst gegaan als pastoraal werker.  Sijbrand prijst zich gelukkig dat Frits bereid is op vrijwillige basis zo nu en dan bij te springen in het pastoraat.

Het contract met de PKN loopt eind 2023 af. Daarna is Sijbrand in overleg met de kerkenraad vrijer in het verdelen van het werk.  Direct moet worden opgemerkt dat een groot deel van het pastorale werk zich afspeelt in pioniersplek De Plaats. Zou dat werk niet gebeuren, dan zou het binnen het traditionele kerkenwerk moeten worden uitgevoerd.
De kerkenraad heeft besloten in januari 2023 een uitgebreide brainstormsessie te houden over dit onderwerp.
terug
 
 
Erediensten:

Magnuskerk;
Oosterlaan 2 Hollum
Herenwegkerk;
Herenweg 4 Hollum
Vermaning; Vermaningspad 1 Nes


Zondag 23 juni
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 23 juni
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 30 juni
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Harrie Strubbe
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 07 juli
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 14 juli
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Mart-Jan Luteyn
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 28 juli
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Edna Zwerver
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 28 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Edna Zwerver
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Nynke Dijkstra
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Erik te Loo
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Erik te Loo
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Stephan de Jong
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Stephan de Jong
-----------------------------------
Zondag 01 september
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 08 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Paul Wansink
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 15 september
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 15 september
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 22 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Adri Terlouw
via
YouTube
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.